Forretningsbetingelser - Speakers Club
 

Forretningsbetingelser

Vilkår og betingelser – Speakers Club
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle ordrer afgivet til Speakers Club Aps med mindre disse er fraveget ved utrykkelig skriflig aftale. Købers angivelser af særlige vilkår i emails, almindelige breve, ordrer m.v. anses ikke som en fravigelse af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser med mindre Speakers Club skriftligt har accepteret disse. Speakers Club forbeholder sig retten til, uden forudgående meddelelse til kunden, at foretage ændringer og tilføjelser til de nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser.

Generelt:
Indmelding i Speakers Club eller køb af billetter foregår bedst og sikrest online på www.speakersclub.dk eller ved henvendelse per e-mail til administrationen på info@speakersclub.dk.
Alle tilmeldinger, køb og bestillinger er bindende jvf. købeloven, dog gælder retten til fortrydelse ifb. med forbrugerkøbeloven ved privatkøb. Ved angivelse af firmanavn eller firmaemail vil købet være at betragte som et handelskøb og således reguleret efter købelovens bestemmelser. Ved køb af billetter til enkeltarrangementer gælder dog afbestillings mulighederne som beskrevet i afsnittet “Køb af billetter til enkeltarrangementer”.

Ordre
Aftale mellem køber og Speakers Club anses for indgået, når Speakers Club har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura uden forudgående ordrebekræftelse.
Eventuelle indsigelser skal foreligge skrifligt og være Speakers Club i hænde senest 5 hverdage efter bekræftelsens dato.

Betalingsbetingelser
Faktura afsendes ved ordremodtagelse – enten via email eller via brev. Medlemskaber, billetter og andre Speakers Club produkter skal være betalt 8 dage efter modtagelse af faktura medmindre andet er skriftligt aftalt. Er en billet bestilt mindre end 8 dage før arrangementet, skal faktura dog være betalt senest dagen før arrangementet eller på dagen i døren.
Ved betaling efter forfald beregnes rente af fakturabeløbet med 1/6 af den til enhver tid gældende diskonto pr. påbegyndt måned, dog med min. 1,75% pr. påbegyndt måned gældende fra forfaldsdato.

Medlemskab af Speakers Club

Med mindre andet er specifikt aftalt ved køb af medlemskab i Speakers Club, så løber medlemskabet i ét år regnet fra indmeldelsesdagen.

Opsigelse af medlemskab
Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt via email til info@spekersclub.dk (administrationen) senest 10 arbejdsdage inden kontingentåret udløb. I modsat fald fornyes medlemskabet automatisk.Opsigelse af medlemskab efter det første kontingentår kan ske til enhver tid med 3 måneders varsel. Har man betalt for en fuld 12 måneders kontingentperiode, vil man ved opsigelse blive refunderet forholdsmæssigt.

Opkrævning af betaling for medlemskab udsendes umiddelbart efter indmeldelsesdagen. Der beregnes et rykkergebyr på 50,- kr. efter fremsendelse af den første rykkerskrivelse.

Klippekort

Ved køb af Klippekort har man som udgangspunkt de samme fordele, som ved et medlemskab. Et Klippekort løber (med mindre andet er specifik aftalt) for en periode på 18 måneder – eller til det sidste klip er opbrugt.

Klippekort bliver ikke automatisk fornyet ved udløb. Disse skal altså forlænges ved en aktiv handling fra købers side.

Ved tilmelding til workshops fratrækkes et klip for hvert navn man tilmelder det givne arrangement.

Aflysning ved brug af klippekort
Aflysning af deltagelse til de tilmeldte workshops skal ske senest 14 arbejdsdage før afholdelse af workshop. Vil rettidig aflysning vil der blive sat et klip tilbage på klippekortet i databasen.

Billetter til enkelt arrangementer

Ved køb af billetter til enkelte arrangementer (Seminarer, workshops, konferencer, kurser og Internationale events) – ordinære såvel særarrangementer, er alle køb bindende. Dog gælder forbrugerkøbelovens betingelser ved forbrugerkøb.

Allerede modtaget betaling for arrangementer refunderes kun, hvis Speakers Club’s regler for afbud er overholdt.

Ved køb af billetter til enkelte arrangementer bedes navnedokumentation medbringes og fremvises, hvis efterspurgt.

Hvis et arrangement er udsolgt fremgår det af arrangementskalenderen. Det er muligt at blive optaget på venteliste ved henvendelse pr. mail til administrationen på info@speakersclub.dk.

Aflysning af arrangement/Overtegning

Ved for få tilmeldinger til et arrangement forbeholder Speakers Club sig retten til at udskyde eller aflyse arrangementet. En sådan aflysning skal dog kommunikeres til deltagerne senest 5 hverdage for datoen for arrangementet, og deltagerne skal tilbydes at få deres penge for dette arrangement tilbage – uanset det aflyses eller blot udskydes. 

Ved udskydelse af kurser og events gælder ny aftale, derfor har kursister en frist på 14 dage ved ønsket tilbagebetaling af det indbetalte beløb. En evt. udskydelse vil blive kommunikeret via e-mail eller telefonisk. Speakers Club henviser endvidere til købe- og aftalelovens gældende regler.

Ønsker køber at få pengene retur skal framelding ske inden for 14 dage efter, at Speakers Club har kommunikeret en ny dato, ellers bortfalder retten til dette. 

Hvis et arrangement aflyses fordi en foredragsholder, instruktør, coach eller anden væsentlig person bliver syg, og man ikke kan organisere en egnet substitut, er Speakers Club ligeledes berettiget til at aflyse eller udskyde arrangementet og Speakers Club fraskriver sig samtidig et eventuelt erstatningskrav fra køber.

Køb af Speakers Club-produkter

Speakers Club formidler bøger, film, podcasts, rapporter, IT-programmer m.v. Produkterne købes/bestilles via hjemmesiden.

Fysiske produkter afsendes fra Speakers Club indenfor 5 arbejdsdage. Speakers Club forbeholder sig ret til længere leveringstid ved ferie, helligdage og udsolgte produkter i restordre. Hvis der er bestilt materiale fra ekstern leverandør/samarbejdspartner, kan Speakers Club vælge at videresende oplysningerne om medlemmet, som de er indtastet (titel, navn, adresse, postnr, by, telefon, medlemsnr., evt. e-mail) til leverandøren, der så fremsender materialet direkte.

Ved fortrydelse af bestilling returneres produktet inden for 14 dage i ubrudt emballage og vedlagt faktura. Bemærk at en eventuel returnering sker for afsenders regning.

Priser

Speakers Club´s priser er opgivet ex. 25% moms, hvor Speakers Club er pligtig til at opkræve moms.


Registreringer

Speakers Club registrerer de data om bestillingen, der er nødvendige for korrekt fakturering, gennemførsel af møder og arrangementer, samt arkivering jfr. Bogføringsloven. Ved tegning af medlemskab registerer Speakers Club de oplyste data, der er nødvendige for Speakers Club´s foreningsvirke. Medlemmet er pligtig til at oplyse Speakers Club om enhver ændring i disse oplysninger. Speakers Club’s medlemsregister er ikke tilgængeligt for andre end Speakers Club. I tilfælde, hvor Speakers Club igennem aftale med tredjemand har aftalt at udsende materiale til udvalgte medlemmer, sker dette via servicebureau eller direkte fra Speakers Club, uden at tredjemand får adgang til adressematerialet.

Ansvar
Synspunkter og anbefalinger i de eksterne taleres og skribenters indlæg eller leve-randører af indhold er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Speakers Club´s.
Speakers Club korresponderer blandt andet via e-mail og via hjemmesiden. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf. Tilsvarende gælder for informationssøgning og al anden brug af hjemmesiden.

Billeder & Video
Speakers Club tager ofte billeder og video af vores arrangementer, ligesom der hypigt vil være journalister til stede. Billeder og video bruges til testimonials, artikler i medier og til generel markedsføring af vores arrangementer., og det kan hænde at der tages billeder af publikum. Såfremt man af en eller anden årsag ikke ønsker at fremgå på billeder, bedes man derfor gøre opmærksom herpå ved tilmelding, således at vi kan planlægge hermed.