SPEAKERS CLUBS HANDELSBETINGELSER

Vilkår og betingelser
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle ordrer afgivet til Speakers Club ApS med mindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelser af særlige vilkår i emails, almindelige breve, ordrer m.v. anses ikke som en fravigelse af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser med mindre Speakers Club skriftligt har accepteret disse. Speakers Club forbeholder sig retten til, uden forudgående meddelelse til kunden, at foretage ændringer og tilføjelser til de nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser.

Generelt
Indmelding i Speakers Club eller køb af billetter foregår bedst og sikrest online på www.speakersclub.dk  eller ved henvendelse per email til administrationen på [email protected] Alle tilmeldinger, køb og bestillinger er bindende jvf. købeloven, dog gælder retten til fortrydelse ifb. med forbrugerkøbeloven ved privatkøb. Ved angivelse af firmanavn eller firma email vil købet være at betragte som et handelskøb og således reguleret efter købelovens bestemmelser. Ved køb af billetter til enkeltarrangementer gælder dog afbestillings mulighederne som beskrevet i afsnittet “Køb af billetter til enkeltarrangementer”. Ved alle tilmeldinger, køb og bestillinger uanset pris gælder endvidere, at køber samtidig har givet samtykke til, at Speakers Club må registrere købers kontaktdata i vor database og at vi for fremtiden må kontakte køber via post, telefon, email etc. uden yderligere tilladelse, medmindre dette udtrykkeligt frabedes af køber efterfølgende.

Ordre
Aftale mellem køber og Speakers Club anses for indgået, når Speakers Club har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura uden forudgående ordrebekræftelse. Eventuelle indsigelser skal foreligge skriftligt og være Speakers Club i hænde senest 5 hverdage efter bekræftelsens dato.

Betalingsbetingelser
Faktura afsendes ved ordremodtagelse via email. Medlemskaber og billetter skal være betalt 8 dage efter modtagelse af faktura medmindre andet er skriftligt aftalt. Er en billet bestilt mindre end 8 dage før arrangementet, skal faktura dog være betalt senest dagen før arrangementet eller på dagen i døren. Ved betaling efter forfald beregnes rente af fakturabeløbet med 1/6 af den til enhver tid gældende diskonto pr. påbegyndt måned, dog med min. 1,75% pr. påbegyndt måned gældende fra forfaldsdato.

Medlemskab af Speakers Club
Med mindre andet er specifikt aftalt ved køb af medlemskab i Speakers Club, gælder medlemskabet i mindst ét år regnet fra indmeldelsesdagen.
Opsigelse af medlemskab:
Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt til administrationen senest 4 måneder inden kontingentårets udløb. I modsat fald fornyes medlemskabet automatisk.
Opkrævning af betaling for medlemskab udsendes umiddelbart efter indmeldelsesdagen. Der beregnes et rykkergebyr på 100,- kr. efter fremsendelse af den første rykkerskrivelse.

Billetter til enkelt arrangementer
Ved køb af billetter til enkelte arrangementer (seminarer, workshops, konferencer, kurser og Internationale events) – ordinære såvel som særarrangementer – er alle køb bindende. Dog gælder forbrugerkøbelovens betingelser ved forbrugerkøb.
Ved køb af mere end 1 billet (f.eks. 2-for-1 tilbud) skal indehaveren af de øvrige billetter opgives på email til [email protected] senest 3 måneder efter købet er indgået. Hvis købet er foretaget mindre end 3 måneder inden arrangementet, er fristen senest 3 uger før arrangementet. Hvis vi ikke modtager navne på billetterne, vil disse blive ugyldiggjort.
Ved ombytning af navne på billetterne faktureres et omregistreringsgebyr på kr. 250,-. Hvis man skal ombytte et navn nærmere end en måned inden arrangementet, vil man blive opkrævet kr. 500,-.
Allerede modtaget betaling for arrangementer refunderes kun, hvis Speakers Clubs regler for afbud er overholdt. Ved køb af billetter til enkelte arrangementer bedes navnedokumentation medbringes og fremvises, hvis efterspurgt. Hvis et arrangement er udsolgt fremgår det af arrangementskalenderen. Det er muligt at blive optaget på venteliste ved henvendelse pr. mail til administrationen på [email protected]

Aflysning af arrangement/Overtegning
Ved for få tilmeldinger til et arrangement forbeholder Speakers Club sig retten til at udskyde eller aflyse arrangementet. En sådan aflysning skal dog kommunikeres til deltagerne senest 5 hverdage for datoen for arrangementet, og deltagerne skal tilbydes at få deres penge for dette arrangement tilbage – uanset det aflyses eller blot udskydes.
Hvis et arrangement aflyses fordi en foredragsholder, instruktør, coach eller anden væsentlig person bliver syg, og man ikke kan organisere en egnet substitut, er Speakers Club ligeledes berettiget til at aflyse eller udskyde arrangementet og Speakers Club fraskriver sig samtidig et eventuelt erstatningskrav fra køber. Såfremt Speakers Club sørger for en tilsvarende afløser til arrangementet, forbeholder Speakers Club sig retten til ikke at refundere købet.

Priser
Speakers Club´s priser er opgivet ex. 25% moms, hvor Speakers Club er pligtig til at opkræve moms.

Registreringer :
Speakers Club registrerer de data om bestillingen, der er nødvendige for korrekt fakturering, gennemførsel af møder og arrangementer, samt arkivering jfr. Bogføringsloven. Ved tegning af medlemskab registrerer Speakers Club de oplyste data, der er nødvendige for Speakers Club´s foreningsvirke. Medlemmet er pligtig til at oplyse Speakers Club om enhver ændring i disse oplysninger. Speakers Club’s medlemsregister er ikke tilgængeligt for andre end Speakers Club. I tilfælde, hvor Speakers Club igennem aftale med tredjemand har aftalt at udsende materiale til udvalgte medlemmer, sker dette via servicebureau eller direkte fra Speakers Club, uden at tredjemand får adgang til adressematerialet.

Ansvar
Synspunkter og anbefalinger i de eksterne taleres og skribenters indlæg eller leverandører af indhold er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Speakers Club´s. Speakers Club korresponderer blandt andet via e-mail og via hjemmesiden. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf. Tilsvarende gælder for informationssøgning og al anden brug af hjemmesiden.

Billeder & Video
Speakers Club tager ofte billeder og video af vores arrangementer, ligesom der hyppigt vil være journalister til stede. Billeder og video bruges til testimonials, artikler i medier og til generel markedsføring af vores arrangementer, og det kan hænde at der tages billeder af publikum. Såfremt man af en eller anden årsag ikke ønsker at fremgå på billeder, bedes man derfor gøre opmærksom herpå ved tilmelding, således at vi kan planlægge hermed.